Personeel

Stappenplan personeel aannemen

Waar krijgt u mee te maken als u personeel wilt aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden.

1. Screen uw toekomstige werknemers

2. Controleer de identiteit van uw werknemers

Bij indiensttreding moet u de identiteit van al uw arbeidskrachten controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

3. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst
Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.

4. Sluit een arbeidsovereenkomst af
In een arbeidsovereenkomst legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten.

5. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag
Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.

6 Zorg voor goede arbeidsomstandigheden
Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al uw personeel. Inspectie SZW of uw brancheorganisatie kan u informeren over de voorschriften.

7. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op
Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u de risico’s voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

8. Draag socialeverzekeringspremies af
Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

Voor meer informatie zie:

Antwoord voor bedrijven